,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

nauczyciel prowadzący : mgr Sylwia Paruzel mgr Urszula Grądzka 

Nasza aktywność 

Przewidywane osiągnięcia dzieci w  kwietniu  


 

 

 

I Temat: Wiosenne hodowle

II Temat: Wiosenne łąka

III Temat: Legendy polskie

IV Temat: W zgodzie z naturą

 

 

Rodzaj aktywności: językowo-literacka i słuchowa

 

- uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;

- wypowiada się na interesujący je temat w małych zespołach;

- buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela;

- słucha krótkich utworów literackich, odpowiada na pytania dotyczące ich treści;

- rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela;

- rozwiązuje zagadki;

- uczestniczy w zabawach usprawniających narządy mowy – gimnastyka buzi i języka

- poznaje pojęcia: autor, bajkopisarz, ilustracja.

 

Rodzaj aktywności: społeczno-przyrodnicza

 

- uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach – podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości;

- uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych;

- uczestniczy w zabawach badawczych;

- poznaje i nazywa wiosenne kwiaty, ptaki przylatujące z ciepłych krajów, zjawiska atmosferyczne;

- rozpoznaje przedmioty poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok;

- rozpoznaje, wyróżnia i nazywa przedmioty, osoby, zwierzęta i ich czynności na obrazku

w krótkim czasie;

- obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji;

- stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach;

- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie;

- poznaje i nazywa wiosenne kwiaty, ptaki przylatujące z ciepłych krajów, zjawiska atmosferyczne;

- przestrzega zasad proekologicznych, wie, co jest właściwym zachowaniem;

- dostrzega i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie – łąka jako dom dla roślin

i zwierząt.

 

 

Rodzaj aktywności: matematyczna

 

- klasyfikuje przedmioty ze względu na jedną cechę – kolor lub kształt;

- wskazuje przedmiot który nie pasuje do pozostałych;

- zna i stosuje pojęcia określające długości: długi, krótki;

- rozpoznaje koło, trójkąt, prostokąt;

- poznaje znaczenia pojęcia liczby dwa w aspekcie kardynalnym, porządkowym;

- przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

 

 

Rodzaj aktywności: plastyczno-techniczna i grafomotoryczna

 

- konstruuje różnorodne budowle z klocków według wzoru lub własnego pomysłu;

- posługuje się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów;

- rysuje i maluje na dowolny temat;

- uzupełnia brakujący element w ciągu przedmiotów;

- porządkuje zdarzenia historyjki złożonej z 2 obrazków;

- wskazuje 1 element różniący dwa obrazki;

- swobodnie posługuje się kredkami;

- tworzy pracę plastyczną w małym zespole;

- formuje z ciastoliny.

 

 

Rodzaj aktywności: muzyczna

 

- śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie;

- zna pojęcia: cicho – głośno;

- zna bębenek i swobodnie gra na nim dłonią;

- ustawia się w rzędzie;

- ustawia się w kole wiązanym;

- wykonuje podskoki z nogi na nogę;

- uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.

 

 

Rodzaj aktywności: ruchowo-zdrowotna

 

- uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;

- stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń;

- doskonali sprawność motoryczną (szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu
i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;

- właściwie zachowuje się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę.

Piosenka w kwietniu : 


The Pinocchio

 

 

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"

Everybody ready? Here we go.

Let's do The Pinocchio.

Right arm!

 

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"

Everybody ready? Here we go.

Let's do The Pinocchio.

Right arm! Left arm!

 

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"

Everybody ready? Here we go.

Let's do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg!

 

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"

Everybody ready? Here we go.

Let's do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg!

 

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"

Everybody ready? Here we go.

Let's do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg! Chin up!

 

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"

Everybody ready? Here we go.

Let's do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg! Chin up! Turn around!

 

Everybody in. Everybody out.

Everybody turn around. Everybody shout, "Hey!"

Everybody ready? Here we go.

Let's do The Pinocchio.

Right arm! Left arm! Right leg! Left leg! Chin up! Turn around! Sit down!


Wiersz : 

Bocian i żaby

(muz. i sł. M. Broda-Bajak) 

 

Kle, kle, kle, kle – słychać dookoła.

Co to? Co to? Bocian żabki woła!

Przyfrunął na łąkę, przystanął na nodze.

A zielone żabki bały się go srodze,

a zielone żabki bały się go srodze.

Kum, kum, kum, kum – tak cicho kumkały.

Hop, hop, hop, hop – w trawę uciekały.