,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Nasze codzienne zajęcia 

Nauczyciel prowadzący : mgr Iwona Drewek

Przewidywane osiągnięcia w miesiącu grudniu 


AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWO- LITERACKA I SŁUCHOWA                                               

·       uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem

·       wypowiada się na interesujący je temat. Doskonali umiejętności językowe

·       uważnie słucha utworów literackich, potrafi udzielić odpowiedzi na pytania nauczyciela

·       buduje wypowiedź na określony temat, poprawną pod względem gramatycznym

·       podaje nazwy sztućców i naczyń stołowych. Rozumie wyrażenie nakrycie stołu

·       nazywa swoje emocje, odczucie związane z domem rodzinnym

·       segreguje obrazki wg takiej samej sylaby początkowej

·       czyta globalnie wyrazy: choinka, sarna 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA                                                                                            

·        zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie

·       opowiada o pracy listonosza

·       podaje swój adres ( imię, nazwisko, nazwę miejscowości, nazwę ulicy)

·       potrafi kulturalnie zachować się w miejscach użyteczności publicznej

·       uczestniczy w zabawach tematycznych, prowadzi dialogi z kolegami na określony temat

·       rozumie konieczność dokarmiania zwierząt w okresie zimy

·       rozpoznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące lasy: sarna, jeleń, niedźwiedź, dzik oraz ptaki : wróbel, sikora, gil, wrona

·       zna zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe

·       rozumie konieczność przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się

·       stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu

 

AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA                                                                                                         

·       różnicuje kierunki w przestrzeni: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko

·       posługuje się pojęciami: długi, krótki

·       przelicza elementy zbioru, stosuje określenia: o 1 mniej, o 1 więcej

·       doskonali orientację w przestrzeni, określa położenie przedmiotów: z lewej, z prawej strony, pomiędzy

·       kontynuuje rozpoczęty rytm dwu- trzyelementowy

·       doskonali liczenie w dostępnym zakresie

·       rozpoznaje podstawowe figury geometryczne

 

AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNO- TECHNICZNA I GRAFOMOTORYCZNA    

·       prawidłowo trzyma narzędzia malarskie i pisarskie

·       rysuje na dowolny temat

·       lepi z plasteliny, ozdabia pracę wg własnego pomysłu

·       tworzy pracę plastyczną w małym zespole- komponuje z przygotowanych elementów

·       swobodnie posługuje się kredkami

·       wykonuje ozdoby choinkowe z papieru

·       wodzi mazakiem po śladzie, łącząc kropki, koloruje rysunki konturowe

·       AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA                                                                                        

·       śpiewa kolędy: ,, Przybieżeli do Betlejem’’, ,,Dzisiaj w Betlejem”

·       uczestniczy w zabawach tanecznych- porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy

·       rozpoznaje brzmienie instrumentów perkusyjnych: kołatki, bębenka i grzechotki

·       poszerza swoje doznania słuchowe podczas wydobywania dźwięków z różnorodnych przedmiotów

 

AKTYWNOŚĆ RUCHOWO- ZDROWOTNA                                                                                

·       uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·       nawykowo myje ręce po zabawie, przed posiłkami i po skorzystaniu z toalety

·       stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń

·        właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych

·       zna zasady prawidłowego ubierania się zgodnie z porą roku i warunkami atmosferycznymi

 

 

OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU

GRUDZIEŃ

 

NA POCZCIE

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

CHOINKOWE OZDOBY

SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

1.

Listonosz

Goście za oknem

Pawie oczko do nas mruga

Już pachną święta

2.

List i pocztówka

Dokarmiamy ptaki

Kolorowe łańcuchy

 

 

 

Nakrywamy do stołu

3.

Koperta i znaczek

 

Kogo spotkasz zimą w lesie?

Aniołki

 

Jak to było w Betlejem?

 

 

 

4.

Wysyłamy listy i paczki

Przy paśniku

Gwiazdki

Mikołajkowe prezenty

5.

Bawimy się w pocztę

W schronisku

Ubieramy choinkę

Przedszkolne kolędowanie

Kolęda

„Przybieżeli do Betlejem”

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Oddawali swe ukłony w pokorze
Tobie z serca ochotnego, o Boże!
Chwała na wysokości...

Anioł Pański sam ogłosił te dziwy,
Których oni nie słyszeli, jak żywi.
Chwała na wysokości...

Dziwili się napowietrznej muzyce
i myśleli, co to będzie za Dziecię?
Chwała na wysokości ...