,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Nauczyciel prowadzący : mgr Iwona Drewek

Miesięczny Plan Pracy wrzesień 


AKTYWNOŚĆ JĘZYKOWO- LITERACKA I SŁUCHOWA                                               

·       uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.

·       wypowiada się na interesujący je temat

·       zapamiętuje imiona kolegów

·       zapamiętuje krótkie rymowane wierszyki, potrafi je odtworzyć

·       buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji

·       słucha krótkich utworów literackich i  odpowiada na pytania dotyczące ich treści

·       wykonuje ćwiczenia ortofoniczne

·       rozpoznaje zabawki za pomocą dotyku i nazywa je

·       zna swoje imię, nazwisko i adres

·       w sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne

·       rozumie wieloznaczność słów: zebra, kurka

·       dokonuje analizy i syntezy wyrazów dwusylabowych

·       czyta globalnie wyrazy: tak, nie, uwaga, zebra, owoce

 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA                                                                                            

·        zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie

·       w sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych w przedszkolu, zna i stosuje zwroty grzecznościowe

·       uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężenia nieśmiałości

·       uczestniczy w zabawach tematycznych i integracyjnych, zgodnie się bawi

·       zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka

·       wymienia pomieszczenia w przedszkolu i zna ich przeznaczenie

·       samodzielnie zdejmuje i wkłada buty

·       jest samodzielne w łazience

·       zna, nazywa i pokazuje podstawowe części ciała

·       obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji

·         stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu:                                                                                                                         w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach

·         rozpoznaje przedstawicieli służb publicznych; strażak, policjant, ratownik medyczny

·         określa rolę przedstawicieli służb publicznych; strażaka, policjanta, ratownika medycznego

·         wymienia powody, dla których nie należy zaśmiecać środowiska

·         wyjaśnia wyrażenie: segregowanie śmieci 


AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA                                                                                                          

·       stosuje pojęcia dotyczące określenia położenia przedmiotu w przestrzeni ( na, pod, obok, przed, wysoko, nisko)

·        klasyfikuje przedmioty ze względu na dwie cechy

·       gromadzi przedmioty za względu na dwie cechy, np. kolor i przeznaczenie

·       dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów ( samochody, klocki, zabawki itp.)

·       łączy pojęcia przeciwstawne: gruby- cienki, krótki- długi, okrągły- kanciasty

·       stosuje zasady gry- ściganki

·       rozpoznaje podstawowe figury geometryczne

·       wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwiema figurami

·       liczy we własnym zakresie; poszerza zakres liczenia

·       posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości: największy, najmniejszy, większy, mniejszy

·       kontynuuje rozpoczęty rytm dwuelementowy


AKTYWNOŚĆ PLASTYCZNO- TECHNICZNA I GRAFOMOTORYCZNA    

·       konstruuje różnorodne budowle z klocków wg wzoru lub własnego pomysłu

·       prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie

·       rysuje na dowolny temat

·       stempluje palcem maczanym w farbie na określonej powierzchni

·       tnie nożyczkami kartkę bez linii

·       koloruje farbami kontur, próbuje łączyć dwa kolory farb

·       dokładnie zamalowuje powierzchnię kartki wodą

·       samodzielnie wykonuje owocowe szaszłyki, smakuje owoce krajowe i zagraniczne

·       rysuje postać z zachowaniem podstawowych części ciała

·       tworzy pracę plastyczną w małym zespole- komponuje z przygotowanych elementówAKTYWNOŚĆ MUZYCZNA                                                                                          

·       śpiewa piosenki : Zając Tup, Będę kierowcą grupowo  i indywidualnie

·       uczestniczy w zabawach tanecznych- porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy

·       rozpoznaje i nazywa dźwięki dobiegające z otoczenia

·       reaguje na zmiany rytmu

·        odtwarza rytm podany przez nauczyciela


AKTYWNOŚĆ RUCHOWO- ZDROWOTNA                                                                                

·       uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·        stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń

·        doskonali sprawność motoryczną ( szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·        właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych

·        bawi się na przedszkolnym placu zabaw w bezpieczny sposób

·       odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych

·       potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie

·       podaje powody dla których należy spożywać surowe owoce i warzywa

·       próbuje przygotowanych przez siebie sałatek i surówek

·       opowiada, w jaki sposób należy dbać o przyrodę


OGÓLNY ROZKŁAD MATERIAŁU

WRZESIEŃ
  W przedszkolu Na ulicy Ja i środowisko Owoce
1. Poznajmy się Mój dom, moja ulica Ja i moi koledzy- tacy sami, ale inni W jesiennym sadzie
2. Kąciki zabaw Chcę być kierowcą Co czujemy? Moje ulubione owoce
3. Mój znaczek Bezpiecznie na ulicy Jesteś czysty-jesteś zdrowy Owocowe zabawy  
4. Poznajemy przedszkole Bezpiecznie w samochodzie Dbam o zęby Owocowe przetwory
5. Razem grzecznie się bawimy Pan Policjant Czysto wokół nas Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

 

                         

,,Zając Tup’’

sł. Ewa Stadmuller muz. Jędrzej Rochecki

Jestem zając, jak się patrzy,

TUP, TUP, TUP,

Do przedszkola mknę raz, dwa, trzy,

Tu się fantastycznie czuję,

Więc z radości przytupuję,

Moja mama Zajączkowa

Do przedszkola iść gotowa,

Pewnie by tu zostać chciała,

Gdyby więcej czasu miała,

Są w przedszkolu miłe panie,

Rysowanie i śpiewanie,

I zabawy śmieszne takie

Dobrze, jest być przedszkolakiem.