,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Nauczyciel prowadzący : mgr Justyna Jerominek 

Plan pracy - miesiąc wrzesień 

Przewidywane osiągnięcia Żabek we wrześniu:

I Tydzień : W przedszkolu”    

Dziecko:

-     nazywa kolegów; zapamiętuje ich imiona; integruje się z grupą rówieśniczą;

-     przełamuje nieśmiałość w stosunku do rówieśników;

-     słucha z uwagą opowiadania;

-     odpowiada sensownie na pytania dotyczące treści opowiadania;

-     nazywa kierunki w przestrzeni; rozumie pojęcia: nad, pod, na, w, między, przed, za;

-     uważnie słucha poleceń N.;

-     patrzy uważnie i układa według wzoru z gotowych elementów;

-     prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy;

-     wykonuje napis z rozsypanki literowej według wzoru i z pomocą N.;

-     uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych przy melodii piosenki;

-     uczestniczy w zabawach integracyjnych;

-     orientuje się w schemacie własnego ciała, stara się rozumieć pojęcia prawa strona, lewa strona;

-     wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie;

-     z uwagą słucha tekstów czytanych przez N.;

-     wykonuje napis z rozsypanki literowej według wzoru i z pomocą N.;

-     śpiewa piosenkę w zespole lub indywidualnie;

-     buduje dłuższą wypowiedź na temat ilustracji;

-     dokonuje analizy i syntezy słuchowej zdania; liczy wyrazy w zdaniu;

-     realizuje podany rytm;

-     rozpoznaje i nazywa emocje, pokazuje je za pomocą gestów i mimiki;

-     przestrzega zasad panujących w przedszkolu;

-     koloruje według wzoru;

-     interesuje się książkami zgromadzonymi w kąciku książki;

-     redaguje stwierdzenia dotyczące właściwego zachowania;

-     dokonuje oceny postępowania, uzasadnia swój wybór;

-     odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;

-     doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów;

-     chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

-     układa zgodnie ze wzorem swoje imię z rozsypanki literowej;maluje farbami postać człowieka; zwraca uwagę na szczegóły postaci.

-     układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; liczy wyrazy w zdaniu;

-     zapamiętuje wypowiedzi kolegów i koleżanek;

-     próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu.

 

 

II Tydzień ,, Moja miejscowość”

 

Dziecko:

-     identyfikuje i nazywa dźwięki z płyty;                                

-     swobodnie wypowiada się na temat ilustracji;

-     sensownie odpowiada na kierowane do niego pytania;

-     tworzy pracę plastyczną – komponuje z różnych materiałów;

-     przelicza w zakresie własnych możliwości;

-     odzwierciedla liczbę na zbiorach zastępczych;

-     układa swoje imię z rozsypanki literowej według wzoru lub z pamięci;

-     umie się przedstawić, podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, wie, komu może podawać takie informacje;

-     rozpoznaje i próbuje nazywać podstawowe figury geometryczne;

-     stara się współpracować w zespole;

-     z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

-     wykazuje zainteresowanie architekturą;

-     identyfikuje dźwięki;

-     dzieli się swoją wiedzą na temat miejscowości;

-     uczestniczy w zabawach naśladowczych i przy muzyce;

-     dokonuje analizy i syntezy słuchowej;

-     układa wyrazy według wzoru z rozsypanki literowej;

-     dokonuje klasyfikacji; uzasadnia swój wybór;

-     wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie;

-     wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat;

-     z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

-     wykazuje zainteresowanie architekturą;

-     przelicza dźwięki i odzwierciedla ich liczbę ruchem;

-     odszukuje takie same układy szeregowe symboli literowych;

-     dokonuje klasyfikacji; uzasadnia swój wybór;

-     wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie;usprawnia koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową i małą motorykę.

-     aktywnie uczestniczy w eksperymencie; obserwuje wyciąga wnioski;

-     z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

-     organizuje przestrzeń w sali do zabawy tematycznej;

-     orientuje się w przestrzeni i w schemacie ciała;

-     przelicza elementy i odzwierciedla ich liczbę za pomocą zbiorów zastępczych;

-     układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy;

-     recytuje wiersz i śpiewa piosenkę w grupie lub indywidualnie;

-     zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy;

-     realizuje w określony sposób rytm piosenki;

-     uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych;

-     przelicza elementy i odzwierciedla ich liczbę za pomocą zbiorów zastępczych;

-     organizuje przestrzeń w ogrodzie i sali do zabawy tematycznej; aktywnie uczestniczy w przygotowaniach i w zabawie;

 

III Tydzień ,, Ja, ty,środowisko”                                  

Dziecko:

-     formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw;

-     nazwa i pokazuje swoje części ciała;

-     dostrzega podobieństwa i różnice w wyglądzie;

-     chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

-     układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę;

-     interesuje się czytaniem i pisaniem;

-     orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę; potrafi uważnie patrzeć, organizuje pole spostrzeżeniowe;

-     koncentruje uwagę na drugiej osobie;

-     łączy ze sobą rymujące się wyrazy;

-     koncentruje uwagę na tekstach czytanych przez N.;

-     posługuje się zmysłami w rozwiązywania zagadek;

-     nazywa zmysły, którymi się posługuje;

-     obserwuje i wyciąga wnioski na podstawie swoich obserwacji;

-     odczytuje i realizuje rytmy za pomocą wzroku, słuchu i ruchu;

-     aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych;

-     nazywa głoski zaczynające wyraz;

odczytuje sekwencje prezentowane na materiale symbolicznym.

-     z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

-     dba o swoje zdrowie;

-     nazywa przedmioty służące do utrzymania higieny własnej i otoczenia;

-     umie poprawnie umyć się i wytrzeć;

-     porządkuje czynności dotyczące mycia rąk;

-     rozwija sprawność narządów mowy w zabawach naśladowczych;

-     rozwija sprawność grafomotoryczną w zabawach graficznych;

koncentruje uwagę na słuchanym tekście.

-     tworzy pojęcie na podstawie definicji;

-     orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: policjanta, strażaka, ratownika;

-     wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić;

-     posługuje się numerami alarmowymi;

-     usprawnia małą motorykę;

-     porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej;

-     właściwie zachowuje się podczas ewakuacji z budynku;

-     z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

-     koncentruje uwagę na wyrazach – czyta je globalnie;

-     wyjaśnia zachowania proekologiczne;

-     wyraża radość z możliwości wykonywania prac – wytworów przestrzennych;

-     podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska;

-     dokonuje klasyfikacji przedmiotów zgodnie z podanymi kryteriami;

-     przelicza elementy; odzwierciedla ich liczbę za pomocą zbiorów zastępczych;

wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie.

 

 

IV Tydzień,, Dary jesieni”                          

 

Dziecko:

 

-     z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

-     wypowiada się na temat ilustracji;

-     składa obrazek z 6 części z pamięci;

-     wyraża ruchem treść opowiadania;

-     identyfikuje warzywa na podstawie dotyku;

-     realizuje rytm piosenki w różny sposób;            

-     podejmuje próby śpiewu piosenki;

-     kreśli wzór w różny sposób;

-     lepi kształty z masy solnej;

-     dokonuje analizy wyrazowej zdania;

-     sensownie odpowiada na pytania dotyczące tekstu;

-     dokonuje klasyfikacji; przelicza elementy zbioru; odzwierciedla ich liczbę na zbiorach zastępczych;

-     czyta instrukcję;

-     samodzielnie przygotowuje sałatkę według instrukcji;

-     chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki;

-     układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę;

-     wycina elementy po przerywanych liniach;

-     nazywa ekosystem sztuczny – sad;

-     wypowiada się na temat ilustracji; wymienia elementy krajobrazu, nazywa czynności;

-     wymienia nazwy drzew w sadzie;

-     chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

-     rozpoznaje owoce na podstawie dotyku;

-     układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę;

-     rozpoznaje kształt litery drukowanej o, O;

-     interesuje się czytaniem i pisaniem;

-     identyfikuje nazwy owoców na podstawie smaku i dotyku;

-     dzieli słowa na sylaby;

-     liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi;

-     rzuca woreczek do celu;

-     realizuje rytm ruchowo-wzrokowy;

-     tworzy pojęcie na podstawie definicji;

-     doskonali umiejętność cięcia po linii;

-     chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

-     wyszukuje litery o, O w tekście; podejmuje próby czytania;

maluje farbami według wzoru.

-     z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski;

-     wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie;

-     interesuje się czytaniem i pisaniem;

-     porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej; tworzy opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej;

-     wykonuje sok owocowy zgodnie z instrukcją słowną;

-     odgrywa rolę w zabawach parateatralnych;

-     śpiewa piosenki z przedszkolnego repertuaru;

-     odnajduje w tekście drukowanym poznaną literę o;

-     wybiera przedmioty o podanych cechach;

-     przelicza wybrane elementy;

uczestniczy w zabawach integracyjnych.

 

Piosenka w miesiącu wrześniu 

Przedszkole - drugi dom

 

    1. Gdy dzień wstaje i wita świat,

        ranną porą wstaję i ja.

        Mama pomaga ubierać się,

        do przedszkola prowadzi mnie.

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień,

        obiadek dobry jem,

        a po spacerze w sali

        wesoło bawię się,

        kolegów dobrych mam,

        nie jestem nigdy sam,

        przedszkole domem drugim jest.

 

    2. Czasem rano trudno mi wstać.

        Chciałoby się leżeć i spać,

        lecz na mnie auto czeka i miś.

        W co będziemy bawić się dziś?

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień...

 

    3. Zamiast mamy Panią tu mam,

        bardzo dużo wierszyków znam.

        Śpiewam i tańczę, wesoło mi

        i tak płyną przedszkolne dni.

 

        Ref. Ja chodzę tam co dzień...