,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno"(Helen Parkhurst).

Misja i wizja przedszkola Stumilowy las w Lublińcu

Misja stumilowego lasu

 

            „W początkowym zamyśle powstanie Prywatnego Przedszkola „Stumilowy Las”, było koncepcją stworzenia miejsca, do którego dzieci przychodzą z właściwym tylko sobie entuzjazmem i radością. Miejsca kameralnego, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i swobodnie a ich wyobraźnia i wrażliwość jest stymulowana poprzez ruch i zabawę, pod czujnym okiem profesjonalnej kadry dydaktycznej. Zrobimy co w naszej mocy aby rodzice powierzając nam swoje pociechy wiedzieli, że zapewniają im najlepszą z możliwych opiekę, że ich dzieci są przede wszystkim bezpieczne a ich indywidualne potrzeby w pełni zaspokojone. Natomiast absolwenci przedszkola Stumilowy las są bardzo dobrze przygotowani do dalszego etapu edukacji.”

Dziś misja Stumilowego lasu idzie o krok dalej. Rada pedagogiczna Przedszkola podejmuje działania mające na celu wprowadzenia zasad pedagogiki planu daltońskiego w naszym przedszkolu. Jego zastosowanie w środowisku przedszkolnym służy do  stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy  dzieci przedszkolnych.

 

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,

a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”

                                                                                                (Helen Parkhurst)

 

To cytat z książki która stała się inspiracją do zmian w naszym przedszkolu. Książki pt. Pedagogika planu daltońskiego” napisanej Roel Rohner & Hans Wenke. Wydanej 2011r przez wydawnictwo SOR-MAN.  

Dziś z cała pewnością możemy zadeklarować  że;  

 • Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby.
 • Prowadzimy działania mające na celu wspomaganie rozwoju dzieci   z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • Wdrożony  przez nas system pracy z dziećmi opierający się na planie daltońskim   i działania edukacyjne będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, wewnętrznej motywacji, , rozwijaniu ich zainteresowań i służyć będą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Pomagać będziemy  w osiąganiu przez dzieci samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności współdziałania i własnej aktywności w oparciu o założenia planu daltońskiego
 • Współpracujemy z rodzicami w celu wspólnego odziaływania wychowawczego

 

 

 

 

 

O NASZEJ PLACÓWCE

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji   i bezpieczeństwa, dzieci przy dyskretnej pomocy nauczycieli odkrywają swoje możliwości i uczą się samodzielności w nielicznych grupach;
 • W przedszkolu docelowo mogą funkcjonować trzy grupy, mieszane wiekowo ( dzieci 2,5 , 3,4,5 i 6 letnie);
 • Zajęcia wychowawcze dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci. Dzieci poprzez celowe oddziaływanie nauczycieli zdobywają doświadczenie     i  wiedzę o otaczającym świecie;
 • Program dydaktyczny przewidziany dla naszej placówki zakłada integrację wielu elementów kształtujących dalszy rozwój dziecka, przy zachowaniu indywidualnego podejścia, dając gruntowne podstawy do dalszych wyzwań stojących przed naszymi maluchami;
 • Stumilowy las jest to miejsce stworzone z pasją bez przepychu , schludne , estetyczne i przestronne;
 • Przedszkole powstało w nowym budynku i już w początkowym etapie układ pomieszczeń był gruntownie przemyślany tak aby zapewnić dzieciom najlepsze warunki i wygodę;
 • Zastosowaliśmy nowoczesną wentylacje mechaniczną , klimatyzaję w każdej sali oraz ogrzewanie podłogowe dla komfortu dzieci;
 • Przedszkole znajduje się w spokojnej dzielnicy z dogodnym dojazdem               i parkingiem w okolicach lasów lublinieckich;
 • Przedszkole jest nowe i systematycznie pracuje nad zdobyciem dobrej opinii wśród lokalnej społeczności;
 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny z myślą   o dzieciach oraz pracownikach;
 • Placówka obecnie posiada trzy sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesne atestowane meble dostosowane do wzrostu i wieku dzieci. Zabawki posiadają odpowiednie certyfikaty CE, kąciki tematyczne np. kącik czytelniczy , kuchenny, tablice magnetyczne itd.

 

CEL STRATEGICZNY

 

Przedszkole „Stumilowy las” w bezpiecznych i komfortowych warunkach, stwarza warunki do wszechstronnego  rozwoju i  przygotowuje dzieci  do dalszego etapu kształcenia i codziennego życia, poprzez umożliwienie      im samodzielnego działania ( pod dyskretnym okiem przygotowanego do tego nauczyciela) .

1.     Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa

2.     Przedszkole doskonali efekty swojej pracy dzięki zdobywanemu doświadczenia i wiedzy na kursach i szkoleniach

3.     Dyrektor dba o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych

4.     Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz rozwoju własnego i korzyści dla wychowanków.

5.     Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją

 

 ZADANIA I CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 

 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości,   prawidłowych relacji społecznych;
 • budowanie systemu wartości , nauka odróżniania dobra od zła;
 • kształtowanie postawy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, współpracy        w grupie rówieśniczej, angażowania do pomocy koleżeńskiej, aktywizowanie poprzez pozytywną ocenę działań;
 • kształtowanie  u dzieci pozytywnych nawyków dotyczących codzienności;
 • kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i nauka  radzenie sobie         z emocjami; 
 •  rozwijanie umiejętności artykułowania swojego zdania i wyrażania potrzeb w sposób zrozumiały i jednoznaczny;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej;
 • kształtowanie postawy prozdrowotnej, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, świadomości zdrowego odżywania;
 • rozwijanie i wspieranie zainteresowań i uzdolnień,  stworzenie dziecku możliwości samodzielnego zauważenia własnych błędów a tym samym        ich korygowania;
 •   stworzenie dzieciom możliwości samodzielnego, twórczego działania z  uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci;
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, rozwijanie umiejętności ekspresji poprzez muzykę, małe formy teatralne, plastykę, pląsy.
 • angażowanie rodziców do współpracy w  zakresie zastosowania w przedszkolu Planu daltońskiego  ( uświadamianie jak wielkim ułatwieniem w życiu dziecka jest jego samodzielność dziecka)

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie realizowana jest na podstawie programu edukacji przedszkolnej Nasze Przedszkole Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej oraz zgodnie z podstawą programową MEN z dnia 17 czerwca 2016r.

 

FROMY PRACY

 • Praca zgodna z założeniami planu daltońskiego
 • Praca indywidualna
 • Praca w małych zespołach
 • Praca z grupą

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

 

 • Nauczyciel zapewnia podmiotowe traktowanie i dba o wszechstronny rozwój swoich wychowanków.
 • Nauczyciele poznają usposobienie i zainteresowania dzieci . Wiedza ta pozwala na umiejętne prowadzenie zajęć w sposób twórczy i dostosowany do potrzeb wychowanków oraz na indywidulane podejcie do potrzeb każdego dziecka
 • Nauczyciele są przygotowani merytorycznie i metodycznie do prowadzonych zajęć.
 • Nauczyciele współpracują z rodzicami uwzględniając ich potrzeby, oczekiwania i konstruktywną ocenę.

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

 

 • Rozmowy z nauczycielami i rodzicami
 • Obserwacja zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci
 • Obserwacja prezentowanych przez dzieci umiejętności, zdobytej wiedzy i postaw
 • Obserwacja współpracy z rodzicami
 • Wgląd w wygląd sal, wystawek, prac
 • Analiza dokumentacji pedagogicznej
 • Wyniki badań osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na podsumowujących Radach Pedagogicznych         ( wg. potrzeb).

 

METODY I ZASADY PRACY

 

„Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,

a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”

                                                                                               (Helen Parkhurst )

Nowe motto naszego przedszkola wydaje się najpełniej wyrażać ścieżkę  jaka zamierzamy podążać w pracy Przedszkola „Stumilowy las” z wychowankami.

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają naturalną formę aktywności jaką jest zabawa.

W przedszkolu wykorzystujemy niżej wymienione metody lub elementy metod.

 • Gimnastyka mózgu
 • Czytanie globalne – Dennisona
 • Bajkoterapia
 • Relaksacja
 • Zabawy paluszkowe
 • Drama
 • Pląsy
 • Burza mózgów
 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza
 • Metoda Projektów Badawczych L. G Katz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana,
 • Metoda Carla Orffa,
 • Metoda Kniessów,
 • Metody ułatwiające wejście w grupę, poznanie nowego otoczenia,
 • Ćwiczenia rytmiczne,
 • Metoda Batti Strauss,
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”,
 • Gry planszowe,
 • Metoda opowieści ruchowej ,

 

Codzienna praca pedagogiczna z wychowankami uwzględnia:

 

 • W/w cele – realizacje obszarów programowych
 • Aktualną porę roku
 • Kalendarz uroczystości przedszkolnych
 • Działania zorientowane na dziecko

ZASADY PEDAGOGICZNE

 

1.     Zasady „ Planu Daltońskiego”, odpowiedzialność, samodzielność, współpraca, autorefleksja

2.     Zasada indywidualizacji i swobodnego działania: każdy rozwija się w swoim tempie. Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, posiadanych umiejętności, preferencji,

3.     Zasada samodzielności: dążenie do samodzielności jest naturalną cechą dzieciństwa. Dyskretna pomoc nauczyciela sprawia ze dziecko poprzez opanowanie nowych czynności stale zwiększa poczucie własnej wartości

4.     Zasada systematyczności (pętli) – Systematyczność jest cechą każdego rozsądnego działania,

5.     Zasada związku teorii z praktyką : dziecko uczy się poprzez zdobywane doświadczenia „uczymy się przez doświadczanie”

6.     Zasada konsekwencji: tzw. Naturalne wynikające z czynu który miał miejsce, samo poniesienie konsekwencji przez dziecko jest dla niego karą nie odbieramy swojej sympatii ani szacunku dziecku.

7.     Zasada Autorefleksji : dziecko  wyciąga wnioski

 

DZIAŁANIA PEDAGOGICZNO – WYCHOWAWCZE

 • tłumaczenie i wyjaśnianie
 • konsekwencja jako  następstwo postepowania dziecka
 • propozycje działań mających na celu rozładowanie emocji
 • czasowe odbieranie przywileju
 • samoocena dziecka po zajęciach
 • przekazujemy dzieciom pozytywne informacje zwrotne o ich zachowaniu lub postepowaniu   poprzez odpowiednio formułowanie zwroty np. Podoba mi się dziś że …, zachowujesz się dziś…., dziękuję że ……, jestem zadowolona gdy….. nie koncentrujemy się na  błędach, przewinieniach i słabościach.
 • nagradzanie pochwałą i uznaniem na forum grupy
 • pełnienie funkcji przez dziecko wcześniej wyznaczonej  

 

BADANIE OSIĄGNĘĆ PRZEDSZKOLAKÓW ODYWA SIĘ POPRZEZ

 

 

 • obserwacje dziecka w grupie rówieśniczej
 • prace dzieci
 • występy i konkursy
 • rozmowy
 • pracę indywidualną z wychowankiem
 • arkusze diagnistyczne
 • arkusze obserwacji dziecka 
 • sprawozdania nauczycieli  z I i II półrocza dot. pracy wychowawczo - dydaktycznej 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

 

 • platforma ClassDojo
 • gromadzenie i dokumentowanie informacji o rozwoju dziecka
 • indywidulane rozmowy z rodzicami
 • organizowanie zebrań
 • prezentowanie prac dzieci
 • programy artystyczne
 • arkusze diagnostyczne
 • arkusze obserwacji

 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

 

Placówka jest otwarta na współpracę ze studentami odbywającymi praktyki edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Wpływa to korzystnie na wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym oraz przynosi korzyści dla nauczycieli oraz studentów.

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

Celem współpracy z rodzicami jest:

 • przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 • wszechstronny rozwój dziecka
 • nawiązanie kontaktów i poznanie się
 • wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- wychowawczej
 • wspólne oddziaływanie wychowawcze

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z INSTYTUCJAMI

 

Celem współpracy jest:

 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci
 • poszerzanie kontaktów zawodowych

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

 

Zajęcia dodatkowe prowadzone będą w przedszkolu bez dodatkowych opłat pobieranych od rodziców. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i instruktorów zajęć.

 

PROMOCJA PLACÓWKI

 

 

Organizacja uroczystości miedzy przedszkolnych

Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym

Prowadzenie strony internetowej przedszkola

Dbałość o estetykę otoczenia

Upowszechnianie informacji o przedszkolu

Fotografowanie wydarzeń w placówce

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA NA LATA 2016-2020

 

Przedszkole  Stumilowy las jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym  dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartym na ich potrzeby.

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie oraz  skuteczną komunikację interpersonalną.

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną

i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

Promuje swoje osiągnięcia i dba dobrą opinię w środowisku.

Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

 

 

 

Nasze działania:

 • Wspomagamy wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu   o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtujemy w nim poczucie własnej wartości, uczymy go tolerancji i patriotyzmu.
 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowanie i  szczęśliwe.
 • Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie  z porażkami. Umożliwiamy rozwój ich uzdolnień i zainteresowań.
 • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtujemy otwartość na wiedzę.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne i ekologiczne.
 • Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
 • Wyposażamy wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.

 

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH MISJI I WIZJI PRZEDSZKOLA STUMILOWY LAS.

 

Realizacja innowacji pedagogicznej:

 

„Do samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z pedagogiką planu daltońskiego.”

 • upowszechnienie wśród nauczycieli i pomocy nauczycielskiej  zasad pedagogiki planu daltońskiego oraz  próba ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych środowiska rodzinnego dziecka i przedszkola
 • nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Dalton w Ostrowcu Świętokrzyskim - udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach, forum dyskusyjnym,
 • nawiązanie współpracy z przedszkolem pracującym w oparciu o pedagogikę planu daltońskiego - Przedszkolem Publicznym nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim - warsztaty, wymiana doświadczeń,
 • doposażenie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki sprzyjające wychowaniu i edukacji muzycznej
 • udział rady pedagogicznej w szkoleniu dotyczącego planu daltońskiego,
 • włączenie rodziców w proces szkolenia i certyfikacji placówki.
 • wdrażanie koncepcji planu daltońskiego do pracy dydaktyczno wychowawczej,
 • dostosowanie sal do realizacji koncepcji planu daltońskiego.
 • uzyskanie dla przedszkola certyfikatu Pedagogiki planu daltońskiego,
 • doposażanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne sprzyjające koncepcji planu daltońskiego.

ewaluacja założeń opracowanej koncepcji organizacji i funkcjonowania przedszkola

 

 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i Statucie Przedszkola.

Rozporządzenie MEN z dnia 7.10.2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).